Ga naar hoofdinhoud
Dringende vraag? Maak een afspraak op 09/360 37 04

a. De staat van kosten en ereloon van een advocaat bevat drie componenten: de kosten van de advocaat, de uitschotten en het ereloon. De vermelde posten zijn niet limitatief en kunnen worden uitgebreid aan de hand van de specificiteit van elk dossier.

b. De kosten van de advocaat worden als volgt berekend:

 1. gewone post: per pagina 11,50 €
 2. aangetekend schrijven: per pagina 15,50 €
 3. e-mailbericht 11,00 €
 4. faxbericht: per pagina 11,00 €
 5. griffiebon Afhankelijk van de aard van geschil
 6. verplaatsingskost: per km 0,75 €
 7. kopie: per stuk 0,55 €
 8. kosten procedureakten: per pagina 15,00 €
 9. kosten telefonie: forfait Afhankelijk van dossier
 10. opening en beheer dossier: forfaitair 80,00 €
 11. eenmalige consultatie (max. 1 uur) zonder opening dossier: 100,00 € (excl. BTW)

c. De uitschotten zijn de kosten die de advocaat heeft moeten voorschieten aan derden, zoals de gerechtsdeurwaarder, de griffie, vertalers en openbare instanties. Deze kosten worden precies en gedetailleerd vermeld in de staat van kosten en ereloon onder de post “uitschotten”.

d. Het ereloon is de vergoeding voor de door de advocaat geleverde diensten.

Advocatenkantoor GLAS zal de prijs voor de diensten die voor U worden verricht in Uw dossier berekenen volgens de bepalingen van artikel 446 ter. Ger. W. dat stelt : de advocaten begroten hun ereloon met de bescheidenheid die van hun functie moet worden verwacht.

Afhankelijk van de aard van de zaak zal het ereloon (dus niet de vergoeding voor de kantoorkosten, gerechts – en uitvoeringskosten) berekend worden volgens volgende criteria:

 • Uurtarief : aantal uren gewerkt aan dossier vermenigvuldigen met het uurtarief. Het uurtarief hangt af van verschillende factoren zoals (niet – limitatief) : ervaring van de advocaat, deskundigheid, aard van de zaak, urgentie, moeilijkheidsgraad, prestatieverrichter (Mr. GLAS en/of medewerker ….); het uurtarief ligt tussen 100 € – 175 € / uur;
 • Waarde van de zaak : percentage van de waarde van de zaak (heeft te maken met de bijhorende hogere beroepsaansprakelijkheid) –
 • Geleverde prestaties : belang van de zaak, geleverde werk, resultaat, urgentie, moeilijkheidsgraad.
 • Vast forfaitair bedrag : vooraf wordt een vast tarief overeengekomen
 • Abonnement : cliënteel die meerdere en op regelmatige (dus wekelijkse en / of maandelijkse basis) verschillende zaken aan het kantoor toevertrouwen (vooraf overeen te komen);
 • Het ereloon kan verhoogd worden voor specifieke prestaties zoals bijvoorbeeld prestaties op zaterdag en zondag gelet op de spoedeisendheid, Salduz-bijstand tijdens de nacht of weekend.

Afhankelijk van het bekomen resultaat kan in bepaalde dossiers een ‘succes fee ‘ aangerekend worden.

e. Een provisie is het forfaitair bedrag dat de cliënt betaalt aan de advocaat, voorafgaand aan een gedetailleerde staat van kosten en ereloon.

Bij een eerste consultatie wordt een provisie gevraagd van 100,00 €, excl. BTW, deze kan via contante betaling dan wel via bancontact betaald worden.

Indien daadwerkelijk een dossier wordt aangemaakt zal bij aanvang van het dossier tevens een provisie worden gevraagd. De som zal afhankelijk zijn van de aard van het dossier, de materie en de te verwachten arbeidsintensiteit.

Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat pas na ontvangst van de betaling de prestaties worden aangevat.

Lopende het dossier zullen in functie van de verrichte of te verrichten prestaties op geregelde tijdstippen voorschotten worden gevraagd. In de eindstaat van kosten en ereloon worden de provisies op het totale bedrag in mindering gebracht.

In het kader van invordering van geldsommen wordt het ereloon begroot op de intresten, schadevergoeding en de gerechtskosten.

f. De cliënt betaalt de provisies en de eindstaat van kosten en ereloon van de advocaat binnen de 15 dagen na verzending van het betalingsverzoek / de factuur. De advocaat kan, indien dit voor de goede dienstverlening noodzakelijk is, gemotiveerd een kortere betalingstermijn bepalen.

g. Indien de cliënt niet akkoord gaat met het gevraagde voorschot of de eindstaat moet hij deze binnen de 8 dagen na ontvangst schriftelijk protesteren.

h. Bij gebrek aan betaling op de vervaldag is de cliënt van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling dient uitgestuurd te worden op het openstaande saldo rente verschuldigd aan 10% per jaar vanaf de datum van de vervaldag van de factuur, alsmede een forfaitaire schadevergoeding wegens achternageloop en administratieve kosten bepaald op 10% van de hoofdsom, met telkens een minimum van 125 €.
Bijkomend wordt voor elke schriftelijke aanmaning een aanmaningskost van 11,00 € aangerekend. Voor elke aangetekende schriftelijke aanmaning wordt een aanmaningskost van 16,00 € aangerekend.

i. Indien de cliënt binnen de 8 dagen na ingebrekestelling de voorschotten niet heeft betaald, is de advocaat gerechtigd alle dienstverleningen op te schorten.

j. Sedert 01.01.2014 is op onze prestaties en kosten ook 21% BTW verschuldigd.

k. Wanneer de medecontractant een vennootschap is, verbindt zowel de vennootschap als de zaakvoerder persoonlijk (als medecontractant) er zich toe (hoofdelijk, solidair, ondeelbaar) de erelonen en onkosten van de advocaat te voldoen. Onderhavige overeenkomst wordt dan ook ondertekend zowel in hoedanigheid van zaakvoerder de vennootschap als in persoonlijke naam.

l. In geval een provisie niet betaald wordt binnen een termijn van 15 dagen na eerste verzoek, behoudt de advocaat zich het recht toe om zijn prestaties op te schorten / te beëindigen. De advocaat zal de cliënt daarvan per mail of per aangetekende zending in kennis stellen.

 1. Beroepsregels en gedragscodes
  Als advocaat ingeschreven aan de balie van Oudenaarde is Mr. GLAS onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies, en die van de Nationale Orde, die kunnen geraadpleegd worden op http://www.advocaat.be/Page.aspx?genericid=87, alsook aan de reglementen van hun balie die geraadpleegd kunnen worden op www.balieoudenaarde.be.
 2. Multidisciplinaire activiteiten en/of multidisciplinaire partnerschappen
  Mr. GLAS maakt – in het kader van de uitoefening van haar beroep als advocaat – geen deel uit van enige multidisciplinaire activiteiten en/of multidisciplinaire partnerschappen.
 3. Geschillenbeslechting
  Mr. GLAS is niet onderworpen aan enige buitengerechtelijke geschillenbeslechting. In geval van betwisting van de ereloonstaten bestaat wel de mogelijkheid tot arbitrage bij de Orde van Advocaten te Oudenaarde. U kan meer informatie verkrijgen over de kenmerken en toepassingsvoorwaarden van deze arbitrageregel op het secretariaat van de balie, Bourgondiëstraat 5 te 9700 OUDENAARDE.
Back To Top